Incasso

Binnen ons kantoor zijn we erop georganiseerd om op een snelle en efficiënte manier de kans op inning van uw onbetaald gebleven facturen te optimaliseren. 

Nadat u tevergeefs zelf betaling nastreefde, is de advocaat de enige die via een vonnis effectief gedwongen betaling kan bekomenAnderen kunnen enkel in gebreke stellen, doch kunnen nooit een wanbetaler daadwerkelijk verplichten tot betalingZelfs incassobureaus dienen uiteindelijk, bij gebrek aan spontane betaling na ingebrekestelling, beroep te doen op een advocaatRechtstreekse opdracht aan een advocaat is dus kostenbesparend.

Bij inning van facturen, vooral naar handelaars toe, zijn de factuurvoorwaarden van de cliënt van groot belang.  Wij schrijven die graag voor elke cliënt op maat.

Om latere discussies te vermijden, is het bij de opmaak van de factuur belangrijk de identiteit van de klant (al of niet een vennootschap, particulier e.d.m.) correct te vermelden.  Tevens is het aangewezen uw factuur voldoende te detailleren.

Eens u beslist ons in te schakelen, is het met het oog op snelle invordering aangewezen ons een zo volledig mogelijk dossier over te maken: overeenkomsten, bestelbons, facturen met factuurvoorwaarden, ingebrekestellingen (indien mogelijk met bewijs van aangetekende verzending), correspondentie e.d.m..